شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

فروش: 1 بازدید: 425

پخش بار به روش پسرو - پیشرو backward_forward_sweep سیستم 9 باس

پخش بار به روش پسرو - پیشرو backward_forward_sweep سیستم 9 باس

 

روش پسرو – پيشـرو يكـي از متداول ترين روش ها براي انجام پخـش بـار در شـبكه هـاي شعاعي است. در اين روش ابتدا مسير هر شـينه ي انتهـايي درهر فيدر تا شينه ي تغذيه شناسايي مي گردد (شينه هاي انتهـايي،شينه هايي هستند كه تنها به يك شينه ي ديگر متصـل هسـتند).

سپس از شينه ي انتهايي در هر مسير شروع شـده و بـا فـرض جريان ثابت براي شينه ها  (بارها)، جريـان شـاخه هـاي شـبكه محاسبه مي شوند. اين مرحلـه از الگـوريتم، بـه نـام مرحلـه ي  پسرو خوانده مي شود. 

در ادامه با معلوم بودن ولتاژ شـينه ي تغذيـه و جريـان هـاي شاخه ها، از شينه تغذيه شروع كرده و افـت ولتـاژ هـر شـاخه محاسبه و با معلوم بودن ولتاژ ابتداي  شاخه هـا، ولتـاژ انتهـاي شاخه ها مشخص مي گردد. ايـن رونـد تـا شـينه هـاي انتهـايي فيدرها ادامه مي يابد. اين مرحله از الگوريتم، مرحلـه ي پيشـرو نام دارد. اين دو مرحله تا رسيدن به همگرايي در ولتاژ شينه ها  ادامه مي يابد.  

 


 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir