شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از روش عصبی فازی

عنوان: پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از روش عصبی فازی
قیمت: 20000 ریال

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir