پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 33 باس توزیع

۵۰۰۰ تومان

پخش بار شبکه های شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 9 باس توزیع

۲۰۰۰ تومان

P268-Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان

P267-Nonlinear DSTATCOM controller design for distribution network with distributed generation to enhance voltage stability—2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان

P265-Dynamic behaviour of PV generator trackers under irradiation and temperature changes-2011-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۷۰۰۰۰ تومان

P260-Supercapacitor energy storage system for fault ride-through of a DFIG wind generation system-2012-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۷۰۰۰۰ تومان

P259-DC Voltage Controller for Asymmetric-Twin-Converter-Topology-Based High-Power STATCOM-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان

P258-Modeling and Control to Mitigate Resonant Load in Variable-Speed Wind Turbine Drivetrain-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان

P257-A Family of Neutral Point Clamped Full-Bridge Topologies for Transformerless Photovoltaic Grid-Tied Inverters-2013

۱۲۰۰۰۰ تومان

P255-Novel Transformerless Grid-Connected Power Converter With Negative Grounding for Photovoltaic Generation System-2012-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۷۰۰۰۰ تومان

سایت آموزش آسان

در سایت آموزش آسان تلاش شده شبیه سازی مقاله های IEEE و ژورنال و... به صورت کامل همراه با ترجمه مقاله و گزارش کار و فایل شبیه سازی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رشته برق قدرت، کنترل، مخابرات و الکترونیک که انجام شده اند برای فروش قرار داده شود. همچنین در سایت آموزش آسان شبیه سازی و کدنویسی با متلب نیز انجام می شود و فایل های آموزشی نیز قرار داده می شود.
0