شبیه سازی آماده مقالات برق (با متلب)

شبیه سازی آماده مقالات برق قدرت با متلب


1-A bidirectional DC-DC converter for renewable energy systems–2009

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

2-A Comparison of Single-Phase p-q Theory and UVT Based Control Algorithms for Single-Phase UPQC–2010

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

3-A New Approach for High Efficiency Buck-Boost DC/DC Converters Using Series Compensation–2008

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

4-A New Approach to Sensorless Control Method for Brushless DC Motors–2008

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

5-A New Control Strategy for Bi-Directional DC-DC Converter in Electric Vehicle–2011

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

6-A New Model of Economic Dispatch Considering Energy Conservation and Environmental Protection in Electricity Market–2012

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

7-A new single ended fault location algorithm for combined transmission line considering fault clearing transients without using line parameters–2013

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

8-A Novel Bidirectional Multilevel Boost-Buck Dc-Dc Converter–2009

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

9-A Novel LQR Based Optimal Tuning Method for IMP-Based Linear Controllers of Power Electronics/Power Systems–2011

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

10-A SIMPLE METHOD FOR POWER LOSS ESTIMATION IN PWM INVERTER-FED MOTORS–2012

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

11-A study of a two stage maximum power point tracking control of a photovoltaic system under partially shaded insolation conditions–2006

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

12-Advanced Control Strategy of DFIG Wind Turbines for Power System Fault Ride Through–2012

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

13-AI Based Economic Load Dispatch Incorporating Wind Power Penetration–2011

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

14-An Integral Battery Charger With Power Factor Correction for Electric Scooter–2010

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

15-Analysis of 3-Phase Superconducting Fault Current Limiters in Power Systems With Inhomogeneous Quenching–2013

 مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

16-Ant colony optimisation for economic dispatch problem with non-smooth cost functions–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

17- Application of pattern search method to power system valve-point economic load dispatch–2007

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

18- Comparative performance analysis of Thyristor and IGBT based induction motor soft starters–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

19- Comparison of SVC and STATCOM in Static  Voltage Stability Margin Enhancement–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

20- Control and operation of distributed generation in distribution systems–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

21- Input-Output Feedback Linearization Control for IPMSM using Maximum Torque Per Ampere Strategy–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

22- Control strategy for distributed integration of photovoltaic in DC micro-grids–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

23- A Two-Phase Interleaved Power Factor Correction Boost Converter With a Variation-Tolerant Phase Shifting Technique–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

24- Design of neural network-based control systems for active steering system–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

25- Development of a new derivative-based algorithm to detect current transformer saturation–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

26- Direct Power Control of Active Filters With Averaged Switching Frequency Regulation–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

27- A New Method for Fault Detection during Power Swing in Distance Protection–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

28- Dynamic economic dispatch for wind-thermal power system using a novel bi-population chaotic differential evolution algorithm–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

29- Dynamic Modeling and Performance Analysis of Grid Connected PMSG based Variable Speed Wind Turbines With Simple Power Conditioning System–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

30- Dynamic Stability Enhancement using Genetic Algorithm Power System Stabilizer–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

31- Elimination of harmonics in multilevel inverters with non-equal dc sources using PSO–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

32- Experimental investigation on the performance of an autonomous wind energy conversion system–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

33- Explicit Model-Predictive Control of a PWM Inverter With an LCL Filter–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

34- طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار درسیستم هاي قدرت—-1391

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

35- FLC-Based DTC Scheme to Improve the Dynamic Performance of an IM Drive–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

36- استفاده از کنترل کننده فازي نوع  2براي کنترل سرعت موتور DC–1391

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

37- DC-bus power quality for aircraft power systems during generator fault conditions–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

38- Application of Synchronous Static Series Compensator (SSSC) on Enhancement of Voltage–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

39- A Comparative Analysis of PMSG Drives Based on Vector Control and Direct Control Techniques for Wind Turbine Applications–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

40- A Five-Phase Two-Machine Vector Controlled Induction Motor Drive Supplied from a Single Inverter–2004

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

41- GECO Global Event-Driven Co-Simulation Framework for Interconnected Power System and Communication Network–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

42- Genetic-based algorithm for power economic load dispatch–2007

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

43- Grid synchronisation with harmonics and reactive power compensation capability of a permanent magnet synchronous generator-based variable speed wind energy conversion system–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

44- High-Quality Power Generation Through Distributed Control of a Power Park Microgrid–2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

45- hvdc 12& 6 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭ ﻣﺒﺪﻝ 12 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﻭ 6 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ—-HVDC—1389

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

46- VSC-Based HVDC Power Transmission Systems: An Overview–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

47- PERFORMANCE OF INDUCTION MOTOR USING HYSTERESIS BAND PWM CONTROLLER–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

48- Interleaved ZVS Converter With Ripple-Current Cancellation–2008

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

49- Modeling and Simulation of a PWM Rectifier Inverter Induction Motor Drive System Implementing Speed Sensorless Direct Vector Control–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

50- Modeling and Simulation of Direct Torque Control Induction Motor Drives via Constant Volt/Hertz Technique–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

51- Modeling and Simulation of Wind Energy Conversion System in Distributed Generation Units–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

52- Modeling, Analysis and Speed Control Design Methods of a DC Motor–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

53- MODELLING AND SIMULATION OF MICRO TURBINE BASED SMART GRID SYSTEM–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

54- Mppt and Simulation for a Grid-Connected Photovoltaic System and Fault Analysis–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

55- Multicriteria Design of Hybrid Power Generation Systems Based on a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

56- A simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multimachine power systems using SSSC device–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

57- Non-smooth economic dispatch computation by fuzzy and self adaptive particle swarm optimization–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

58- On Power Quality of Variable-Speed Constant-Frequency Aircraft Electric Power System–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

59- POWER QUALITY ISSUES IN ASTAND-ALONE MICROGRID BASED ON RENEWABLE ENERGY–2008

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

60- Power-Quality Improvement of a Stand-Alone Induction Generator Using a STATCOM With Battery Energy Storage System–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

61- SIMULATION STUDY OF THREE-PHASE INDUCTION MOTOR WITH VARIATIONS IN MOMENT OF INERTIA–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

62- Probabilistic energy and operation management of a microgrid containing wind/photovoltaic/fuel cell generation and energy storage devices based on point estimate method and self-adaptive gravitational search algorithm–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

63- Simulation of Closed Loop Controlled Boost Converter for Solar Installation–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

64- Rapid Prototyping Tools for Power Electronic Systems: Demonstration With Shunt Active Power Filters–2004

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

65- Reliability assessment of a wind-power system with integrated energy storage–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

66- A Study on the Application of a Superconducting Fault Current Limiter for Energy Storage Protection in a Power Distribution System–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

67- Research On Thermal Power Plant Economic Dispatch Based On Dynamic Programming–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

68- Separately Excited DC Motor Speed Control Using Four Quadrant Chopper–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

70- Space  vector PWM Technique  for 3phase voltage source inverter using Artificial Neural Network–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

71- 2007–ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻴﺪ زﻧﻲ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎﻟﺲ ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري دراﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي دو ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

72- Synchronous-Reference-Frame-Based Control Method for UPQC Under Unbalanced and Distorted Load Conditions–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

73- PV Output Power Smoothing Using Energy Capacitor System–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

74- The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

75- The Influence of the Network Impedance on the  Nonsinusoidal (Harmonic) Network Current and Flicker Measurements–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

76- Application of a Multivariable Feedback Linearization Scheme for Rotor Angle Stability and Voltage Regulation of Power Systems–1999

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

77- Transformer Internal Faults Simulation–2008

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

78- Lightning overvoltages on complex low-voltage distribution networks–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

79- UPQC for Power Quality Improvement in DG Integrated Smart Grid Network – A Review–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

80- vector control of squirrel cage induction generator for wind power–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

81- Soft Switching Condition Analysis for a Novel ZVS-SVM Controlled Three-Phase Boost PFC Converter–2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

82- 1388–کنترل برداری موتور القایی با روش مدولاسیون بردار فضایی با اینورتر جریان

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

83- A New DCDC Converter With Wide-Range ZVS and Reduced Circulating Current–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

84- A THREE-PHASE BOOST DC-AC CONVERTER–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

85- Phase-Locked Loop Based on Selective Harmonics Elimination for Utility Applications–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

86- Thermal Unit Commitment considering Pumped Storage Hydro Electricity Plants–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

87- Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

88- Direct Power Control of Doubly Fed Induction Generator Under Distorted Grid Voltage–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

89- Design and Analysis of High Efficiency DC-DC Boost Converter with Active Resonant Technique for Small Grid-Connected PV Systems–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

90- Design and Performance of a Bidirectional Isolated DC–DC Converter for a Battery Energy Storage System–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

91- USING FACTS DEVICES TO RESOLVE CONGESTIONS IN TRANSMISSION GRIDS

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

92- Direct Torque Control of Inverter Fed PMSM Drive using SVM–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

93- A Discrete State-Space Control Scheme for Dynamic Voltage Restorers–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

94- Enhanced Power System Stability by Coordinated PSS Design–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

95- Dynamic equivalents for calculation of power system restoration—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

96- Fixed and variable power angle control methods for unified power quality conditioner: operation, control and impact assessment on shunt and series inverter kVA loadings—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

97- High-Efficiency Single-Input Multiple-Output DC–DC Converter—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

98- Load Flow Analysis with UPFC under Unsymmetrical Fault Condition——2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

99- MODELLING AND SIMULATION OF THE THREE-PHASE INDUCTION MOTOR USING SIMULINK—1999

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

100- The use of Facts devices in disturbed Power Systems-Modeling, Interface, and Case Study—–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

101- Modeling and Simulation of Microturbine Based Distributed Generation System—–2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

102- Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

103- A Complete Modeling and Simulation of Induction Generator Wind Power Systems—–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

104- Swarm optimization tuned Mamdani fuzzy controller for diabetes delayed model—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

105- Power Quality Improvement in Grid Connected Wind Energy System Using Facts Device and PID Controller—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

106- Economic Load Dispatch and DC-Optimal Power Flow Problem- PSO versus LR—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

107- Reversing the Power Flow in the Looped Electrical Distribution Network by Using a Cascaded H-bridge D-SSSC—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

108- An improved soft switched PWM interleaved boost AC–DC converter—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

109- CHARACTERISTICS OF VARIABLE SPEED WIND TURBINES UNDER NORMAL AND FAULT CONDITIONS—–2007

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

110- Secondary-Side Phase-Shift-Controlled ZVS DC/DC Converter With Wide Voltage Gain for High Input Voltage Applications—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

111- Reactive power management of distribution networks with wind generation for improving voltage stability—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

112- Dead-Time Effect of the High-Frequency Isolated Bidirectional Full-Bridge DC–DC Converter:Comprehensive Theoretical Analysis and Experimental Verification—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

113- 1392—–روش تضعیف هارمونیکهای معین برای اينورترهای قدرت براساس الگوريتم ژنتیک

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

114- A Comprehensive LVRT Control Strategy for DFIG Wind Turbines With Enhanced Reactive Power Support—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

115- A FACTS Device: Distributed Power-Flow Controller (DPFC)—–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

116- A Control Technique for Integration of DG Units to the Electrical Networks—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

117- Switching Transient of 1000-kV UHV System Considering Detailed Substation Structure—2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

118- A Dual Full-Bridge Resonant Class-E Bidirectional DC–DC Converter—2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

119- A MATLAB-Simulink-Based PV Module Model and Its Application Under Conditions of Nonuniform Irradiance—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

120- An Experimentally Verified Hybrid Cassie–Mayr Electric Arc Model for Power Electronics Simulations—–1997

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

121- DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

122- Hybrid fuel cell based Distributed Generation system for the Mitigation of voltage sag—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

123- Influence of Mode of Operation of the SSSC on the Small Disturbance and Transient Stability of a Radial Power System—–2005

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

124- Multi-Objective Optimal SVC Installation for Power System Loading Margin Improvement

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

125- Buck/Boost DC–DC Converter Topology With Soft Switching in the Whole Operating Region—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

126- Protection of Microgrids Using Differential Relays—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

127-طراحي سيستم كنترل نوين  DVRبه منظور جبرانسازي انواع كمبود ولتاژ در شبكه توزيع بر اساس روش پيش از خطا—–2007

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

128- DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

129- Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

130- On-line Capacitance and Dissipation Factor Monitoring of AC Stator Insulation—–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

132- Photovoltaic applications for off-grid electrification using novel multi-level inverter technology with energy storage—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

135- Implementation of Particle Swarm Optimization for Dynamic Economic Load Dispatch Problem—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

 136- Digital Control of a Single-Phase UPS Inverter for Robust AC-Voltage Tracking—–2005

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

137- Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

138- A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

140- An Optimized Transformerless Photovoltaic Grid-Connected Inverter—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

141- Unipolar PWM Strategy for Transformerless PV Grid-Connected Converters—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

142- P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

143- Pulsewidth Modulation of Z-Source Inverters With Minimum Inductor Current Ripple—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

144- Differential Evolution Algorithm for Multi-objective Economic Load Dispatch Considering Minimum Emission Costs—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

145- Direct Active and Reactive Power Regulation of Grid-Connected DC/AC Converters Using Sliding Mode Control Approach—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

146- Three-Arm AC Automatic Voltage Regulator—2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

147- Reactive Power Control of Permanent-Magnet Synchronous Wind Generator With Matrix Converter—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

148- Circuit Breaker Model using Serially Connected 3 Arc Models for EMTP Simulation

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

149- Harmonic Analysis in a Power System with Wind Generation—–2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

150- Adaptive Relaying of Radial Distribution System with Distributed Generation—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

151- ECONOMIC LOAD DISPATCH WITH NEURAL NETWORK—2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

153- توزیع اقتصادی بار میان نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

154- A Comprehensive Tool for Congestion-Based Nodal Price Modelling—–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

155- MODELLING OF PMSM AND FOC OF PMSM BASED ON SPWM WITH MATLAB/SIMULINK—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

156- Control and Filter Design of Three-Phase Inverters for High Power Quality Grid Connection—–2003

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

157- Enhanced Power Quality Control Strategy for Single-Phase Inverters in Distributed Generation Systems—–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

158- Large-Scale Real-Time Simulation of Wind Power Plants into Hydro-Québec Power System

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

159- A Single-Input Single-Output Approach by using Minor-Loop Voltage Feedback Compensation with Modified SPWM Technique for Three-Phase AC–DC Buck Converter—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

201- Design and Implementation of an 11-Level Inverter With FACTS Capability for Distributed Energy Systems—–2014

مقاله انگلیسی  خرید شبیه سازی

202- 30 kW, 200 V/900 V, Thyristor LCL DC/DC Converter Laboratory Prototype Design and Testing—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

203- Increasing the Voltage of PFN Impulse Generator Capacitors by converting it to Boost Converter—–2005

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

204- Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and Voltage Injection in a Power System—–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

205- Optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

206- A Comparison of Control Algorithms for DSTATCOM—–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

207- A Single-Phase Grid-Connected Fuel Cell System Based on a Boost-Inverter—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

208- Multilevel PWM Waveform Decomposition and Phase-Shifted Carrier Technique—–2008

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

209- Application of SVCs to Satisfy Reactive Power Needs of Power Systems—–2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

210- Novel Fault Ride-Through Configuration and Transient Management Scheme for Doubly Fed Induction Generator—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

211- SMES-Battery Energy Storage System for Conditioning Outputs From Direct Drive Linear Wave Energy Converters—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

214- Islanding Detection of Wind Farms by THD—–2008

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

215-Application of TCSC in Wind Farm Application—–2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

216- highly Efficient High-Voltage MOSFET Converter with Bidirectional Power Flow Legs—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

217- Modelling of Reactive Power & Unity Power Factor Control of Inductive Load—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

218- Topology Generation and Analysis of the No Dead Time AC/DC Converter—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

219-Load–frequency control of interconnected power system using emotional learning-based intelligent controller—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

220-Modeling and Control Design of the Interleaved Double Dual Boost Converter—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

222-SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS—–2007

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

223-Efficiency Study of a 2.2 kV, 1 ns, 1 MHz Pulsed Power Generator Based on a Drift-Step-Recovery Diode—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

224-comparison of space-vector-modulated direct and indirect matrix converters in low-power applications—–2007

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

225-Load Compensation for Diesel Generator-Based Isolated Generation System Employing DSTATCOM—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

226-A Comparative Analysis of DC-DC Converters for Renewable Energy System—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

227-Optimal Operation of Independent Storage Systems in Energy and Reserve Markets With High Wind Penetration-2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

228-Combined photovoltaic and unified power quality controller to improve power quality—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

229-A Generalized Framework for Optimal Sizing of Distributed Energy Resources in Micro-Grids Using an Indicator-Based Swarm Approach—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

230-A demand response based solution for LMP management in power markets—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

231-Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

232-IMPACT OF DISTRIBUTED GENERATION ON VOLTAGE STABILITY—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

233-Investigations Into the Control and Protection of an Existing Distribution Network to Operate as a Microgrid: A Case Study—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

234-Power System Stability Enhancement With Genetically Optimized SVC Controller—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

235-A Bridgeless Single-Stage Half-Bridge AC/DC Converter—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

236-Impact of Practical Issues on the Harmonic Performance of Phase-Shifted Modulation Strategies for a Cascaded H-Bridge StatCom—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

237-Low-Cost High-Efficiency Discrete Current Sensing Method Using Bypass Switch for PV Systems—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

238-Optimal Decentralized Voltage Control for Distribution Systems With Inverter-Based Distributed Generators—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

239-A Maximum Power Point Tracking (MPPT) for PV system using Cuckoo Search with partial shading capability—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

240-An analytical approach for DG allocation in primary distribution network——2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

241-Power quality enhancement in autonomous microgrid operation using Particle Swarm Optimization—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

242-Simulation of Electric Arc Furnace Characteristics for Voltage Flicker study using MATLAB—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

243-Power Quality Issues in Traction Power Systems—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

244-Subsynchronous resonance mitigation using variablespeed wind energy conversion systems—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

247-VIRTUAL INERTIA CONTROL OF DFIG-BASED WIND TURBINES FOR DYNAMIC GRID FREQUENCY SUPPORT—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

 248-Transient and Steady-State Simulation Study of Decoupled d-q Vector Control in PWM Converter of Variable Speed Wind Turbines—–2007

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

249-Partial Power Conversion Device Without Large Electrolytic Capacitors for Power Flow Control and Voltage Compensation—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

250-Influence of the Transient Process of TCSC and MOV on Power System Stability—–2000

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

251-A Novel Fault-Location Algorithm for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

252-Analysis of Electromagnetic Transient and Adaptability of Second-Harmonic Restraint Based Differential Protection of UHV Power Transformer—–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

253-Design Study of a Converter Interface Interconnecting Energy Storage With the DC Link of a StatCom—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

254-Implementation of Particle Swarm Optimization for Dynamic Economic Load Dispatch Problem—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

255-Novel Transformerless Grid-Connected Power Converter With Negative Grounding for Photovoltaic Generation System—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

256-Coordinated V-f and P-Q Control of Solar Photovoltaic Generators With MPPT and Battery Storage in Microgrids—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

257-A Family of Neutral Point Clamped Full-Bridge Topologies for Transformerless Photovoltaic Grid-Tied Inverters—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

258-Modeling and Control to Mitigate Resonant Load in Variable-Speed Wind Turbine Drivetrain—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

259-DC Voltage Controller for Asymmetric-Twin-Converter-Topology-Based High-Power STATCOM—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

260-Supercapacitor energy storage system for fault ride-through of a DFIG wind generation system—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

265-Dynamic behaviour of PV generator trackers under irradiation and temperature changes—2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

267-Nonlinear DSTATCOM controller design for distribution network with distributed generation to enhance voltage stability—2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

268-Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

270-Dynamic Modeling, Design, and Simulation of a Combined PEM Fuel Cell and Ultracapacitor System for Stand-Alone Residential Applications—–2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

271-Novel High Step-Up DC–DC Converter With Coupled-Inductor and Voltage-Doubler Circuits—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

272-Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

273-ON-LINE REACTIVE POWER COMPENSATION SCHEMES FOR UNBALANCED THREE PHASE FOUR WIRE DISTRIBUTION FEEDERS—1993

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

274-Integration of renewable energy sources in smart grids by means of evolutionary optimization algorithms—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

275-Reducing the Fault Current and Overvoltage in a Distribution System With Distributed Generation Units Through an Active Type SFCL—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

276-Differential Power-Based Symmetrical Fault Detection During Power Swing—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

277-Applying Improved Blocking Filters to the SSR Problem of the Tuoketuo Power System—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

278-Maintaining stability of standalone Micro-Grid by employing electrical and mechanical fault ride through techniques upon fixed speed wind generation systems—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

281–Design, modelling, control and simulation of a threephase DC–DC converter for high currents applications—–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

283-Test Systems for Harmonics Modeling and Simulation—–1999

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

284-High Step-Up Converter with Three-Winding Coupled Inductor for Fuel Cell Energy Source Applications—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

285-A High-Efficient Nonisolated Single-Stage On-Board Battery Charger for Electric Vehicles—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

286-Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

288-Distribution Network Capacity Assessment: Variable DG and Active Networks—–2010

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

289-Examination of major factors affecting voltage variation on distribution feeders—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

290-Evaluating the Benefits of a Hybrid Solid Oxide Fuel Cell Combined Heat and Power Plant for Energy Sustainability and Emissions Avoidance—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

300-Partial-Resonant Buck–Boost and Flyback DC–DC Converters—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

302-Mitigation of voltage sag, swell and power factor correction using solid-state transformer based matrix converter in output stage—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

304-Combined Vector Control and Direct Power Control Methods for DFIG under Normal and Unbalanced and Distorted Grid Voltage Conditions—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

305-Power Sharing Improvement in Standalone Microgrids with Decentralized Control Strategy—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

306-Evaluation of power flow solutions with fixed speed wind turbine generating systems—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

308-A SIMPLE INDUCTION MACHINE MODEL FOR PREDICTING LOW FREQUENCY DYNAMICS—–2008

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

311-Modeling of Induction Machines Using a Voltage-Behind-Reactance Formulation—–2008

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

312-Simulation of a Buck-Boost Single Phase Voltage Source Inverter for Distribution Generation Systems—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

313-Simulation of Doubly-Fed Induction Generator in a Wind Turbine—–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

315-Enhanced Hysteresis-Based Current Regulators in Vector Control of DFIG Wind Turbines—–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

317-A Control Methodology and Characterization of Dynamics for a Photovoltaic (PV) System Interfaced With a Distribution Network—–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

319-استفاده از کانورتر جهت متعادل سازی بار در شبکه توزیع فشار ضعیف——1392

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

320-Grid synchronisation with harmonics and reactive power compensation capability of a permanent magnet synchronous generator-based variable speed wind energy conversion system—–2009

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

321-Comparison between inductive and resistive SFCL in terms of current limitation and power system transient stability-2015

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

323-Lightning Impulse Corona Characteristic of 1000-kV UHV Transmission Lines and Its Influences on Lightning Overvoltage Analysis Results—2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

324-ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه و سرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

325-A New PMU Based Power Swing Detector to Enhance Reliability of Distance Relay—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

327-Intelligent Distributed Generation and Storage Units for DC Microgrids—A New Concept on Cooperative Control Without Communications Beyond Droop Control—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

329- Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

330- Doubly-fed induction generator wind turbine modelling for detailed electromagnetic system studies—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

331- Impact of VSC-Based Multiline FACTS Controllers on Distance Protection of Transmission Lines—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

333- حركت هواپيما

 خرید شبیه سازی

334- کاهش نویز در مبدل سوئیچینگ فلاي بک به کمک عملکرد لا به لا و اسنابرRCD—–1391

مقاله فارسی خرید شبیه سازی

335- A Classification Technique for Recloser-Fuse Coordination in Distribution Systems With Distributed Generation—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

336- Applications of MEMS-MOSFET Hybrid Switches to Power Management Circuits for Energy Harvesting Systems—–2012

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

337- A Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages—–2006

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

338-Modelling and Simulation of Microturbine in Islanded and Grid-connected Mode as Distributed Energy Resource-2008

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

339-مدل هرفون فیلیپس

 خرید شبیه سازی

340- A new control scheme for PID load frequency controller of single-area and multi-area power systems–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

341-شبیه سازی 1-اینورتر تکفاز، 2- اینورتر سه فار موج مربعی، 3-  Bipolar و unipolar

4- اینورتر موج سینوسی با استفاده از svm

 خرید شبیه سازی

342- Robustness Evaluation of SMO in Sensorless Control of BLDC Motor under DTC Scheme-2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

343- TLM modeling of transformer with internal short circuit faults-2007 

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

344- New Step-Up/Step-Down DC–AC Converter-2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

345- An Effective Power Management Strategy for a Wind–Diesel–Hydrogen-Based Remote Area Power Supply System to Meet Fluctuating Demands Under Generation Uncertainty-2015

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

346- Dynamic and Transient Analysis of Power Distribution Systems With Fuel Cells—Part I: Fuel-Cell Dynamic Model–2004

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

347- Dynamic and Transient Analysis of Power Distribution Systems With Fuel Cells—Part II: Control and Stability Enhancement–2004

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

348- Improvement of Transient Stability using Fuzzy Logic Controlled SMES in Matlab–2011

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

349- Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter–2015

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

350- A Novel Method of Fault Location for Single-Phase Microgrids –2015

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

351-Energy Management and Control System for Laboratory Scale Microgrid based Wind-PV-Battery——2016

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

352-ILST Control Algorithm of Single-Stage Dual Purpose Grid Connected Solar PV System—–2014

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

353-Seamless Transfer Control Strategy for Fuel Cell Uninterruptible Power Supply System—–2013

مقاله انگلیسی خرید شبیه سازی

354-Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter-2015

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

355-Analytical Method for Pattern Generation in Five-Level Cascaded H-Bridge Inverter Using Selective Harmonic Elimination-2014

مقاله انگلیسی      خرید شبیه سازی

356-Selective Harmonic Mitigation Technique for Cascaded H-Bridge Converters With Nonequal DC Link Voltages-2013

مقاله انگلیسی       خرید شبیه سازی

357-Nonlinear Current Control Scheme for a Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic System-2014

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

358-AN H  , ROBUST CONTROLLER FOR SINGLE-PHASE PWM INVERTERS-2002

مقاله انگلیسی       خرید شبیه سازی

359-ERFORMANCE OF INDUCTION MOTOR USING HYSTERESIS BAND PWM CONTROLLER-2013

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

360-Analysis of Distribution Transformer Performance under Non-linear Balanced Load Conditions and Its Remedial Measures-2011

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

361-Comparative Analysis of Passive Islanding Detection Methods for Grid-Connected Distrubted Generators-2015

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

362-A Multiagent-Based Dispatching Scheme for Distributed Generators for Voltage Support on Distribution Feeders-2007

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

363-Profit based unit commitment and economic dispatch of IPPs with new technique-2013

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

364-Modular Cascaded H-Bridge Multilevel PV Inverter With Distributed MPPT for Grid-Connected Applications-2015

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

365-Fuzzy-predictive direct power control implementation of a grid connected photovoltaic system, associated with an active power filter-2016

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

366-Modeling, Analysis and Testing of Autonomous Operation of an Inverter-Based Microgrid-2007

مقاله انگلیسی       خرید شبیه سازی

367- Cost Based Droop Schemes for Economic Dispatch in Islanded Microgrids-2017

مقاله انگلیسی        خرید شبیه سازی

368- Power Quality Conditioning in LV Distribution Networks: Results by Field Demonstration2017

مقاله انگلیسی         خرید شبیه سازی

P369- Small-Signal Stability Analysis of an Inverter-Based Microgrid with Internal Model–Based Controllers-2017

مقاله انگلیسی         خرید شبیه سازی

P370- Power System Stabilizer Parameters Designing Based on Genetic Simulated Annealing Algorithm 2016

مقاله انگلیسی         خرید شبیه سازی