شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

الگوریتم تکاملی

بردار فضایی PWM تکنیک برای ولتاژ 3 فاز اینورتر منبع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 695
بهبود پایداری دینامیکی با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 426
حذف هارمونیک در اینورتر های چند سطحی برابر با منابع غیر DC با استفاده از PSO نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 532
کاربرد روش الگوی جستجو با سیستم قدرت پخش بار اقتصادی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 849
بهبود پایداری دینامیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در سیستم های قدرت نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 312
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر توزیع اقتصادی بار نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 405
معیار طراحی نسل ترکیبی سیستم برق بر اساس الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات اصلاح شده نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 251
توزیع اقتصادی غیر یکنواخت با محاسبات تطبیقی فازی و بهینه سازی ازدحام ذرات نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 230
پخش بار اقتصادی دینامیکی برای سیستم برق بادی حرارتی و با استفاده از یک رمان دو جمعیت پر هرج و مرج الگوریتم تکامل دیفرانسیل نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 315
طراحی سیستم های کنترل مبتنی بر شبکه های عصبی فعال سیستم فرمان نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 387

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir