شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

 Introduction

DSTATCOM با كنترلر منطق فازي و سيستم توليد انرژي فتوولتاييك جهت بهبود كيفيت توان و تغذيه يك بار حساس در ريز شبكه

 

نويسند‌گان:

[ احمد قاسمي ] - دانشجوي دكتري، گروه برق دانشگاه شهيد چمران اهواز

[ محسن صنيعي ] - استاديار، گروه برق دانشگاه شهيد چمران اهواز

[ سيد سعيداله مرتضوي ] - دانشيار، گروه برق دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

خلاصه مقاله:

استفاده روز افزون از بارهاي الكترونيك قدرت سبب تزريق مقدار قابل توجهي از هارمونيك در شبكه هاي قدرت جهت حفظ كيفيت برق در محل اتصال بار به (DSTATCOM) شده است. در سالهاي اخير جبران ساز استاتيكي توزيع ١ ها) و به خصوص ريز DG) استفاده شده است. از سوي ديگر اخيرا توسعه سيستمهاي توليد پراكنده ٣ (PCC ) شبكه ٢ شبكه ها ٤ بسيار مورد توجه قرار گرفته است. يكي از مشكلات ريز شبكه ها تغذيه بارهاي حياتي ٥ (حساس) بدون منبع تغذيه ،(BESS) با باتري به عنوان ذخيره كننده انرژي ٨ (PV) است. در اين مقاله يك سيستم فتوولتاييك ٧ (UPS ) غير قابل قطع ٦ بهبود بخشد و همچنين بار PCC براي مبادله كنترل شده توان اكتيو و راكتيو با شبكه ارايه شده است تا كيفيت توان را در DC و رساندن آن به سطح ولتاژ لينك PV حياتي را در شرايط قطع شبكه تغذيه نمايد. يك مبدل بوست ٩ براي افزايش ولتاژ در طول شبانه روز و شرايط مختلف تابش PV به كار رفته است. با وجود تغيير توان خروجي (VSC) در مبدل منبع ولتاژ ١٠ به همراه كنترلر (FLC) يك جبران پيوسته را سبب ميشود. در سيستم ارايه شده، كنترلر منطق فازي ١١ BESS ، خورشيد هيسترزيس جرياني براي رسيدن به پاسخ ديناميكي سريعتر به كار رفته است. جبرانساز ارايه شده در نرم افزار سيمولينك متلب شبيه سازي شده و نتايج بدست آمده توانايي آن را در جبران هارمونيكي و تغذيه بلادرنگ بار حياتي در شرايط قطع تغذيه نشان ميدهد.

 

كلمات كليدي:

ريز شبكه،میکرو گرید بار حياتي، كيفيت توان، كنترلر منطق فازي ،BESS ، فتوولتاييك ،DSTATCOM

لینک دانلود مقاله

اضافه کردن نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir