اولویت بندی برنامه های وزارت نیرو در راستای ارتقای بهره وری در صنعت برق با رویکرد تئوری مطلوبیت چند شاخصه

۱۰۰۰ تومان

ارائه الگوی جدید تخصیص توان در ریزشبکه الکتریکی مجزا از شبکه جهت بهبود بهره وری از منابع تولید پراکنده

۱۰۰۰ تومان

ارزیابی تأمین برق BTSبا استفاده از سیستم فتوولتائیک

۱۰۰۰ تومان
0