شبیه سازی موتور DC به همراه بهینه سازی ضرایب PID با الگوریتم ژنتیک

۵۰۰۰ تومان

پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 33 باس توزیع

۵۰۰۰ تومان

پخش بار شبکه های شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 9 باس توزیع

۲۰۰۰ تومان

شبیه سازی اینورتر سه سطحی با متلب

۵۰۰۰ تومان

شبیه سازی اینورتر دو سطحی با متلب

۵۰۰۰ تومان

شبیه سازی آماده – حركت هواپيما-333

۷۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان
شبیه سازی با متلب

مدل هرفون فلیپس–339

۳۰۰۰۰ تومان
شبیه سازی با متلب

341-شبیه سازی 1-اینورتر تکفاز، 2- اینورتر سه فار موج مربعی، 3- Bipolar و unipolar 4- اینورتر موج سینوسی با استفاده از svm

۱۰۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان
0