ارائه الگوی جدید تخصیص توان در ریزشبکه الکتریکی مجزا از شبکه جهت بهبود بهره وری از منابع تولید پراکنده


در حال بارگذاری
۱۴ فروردین ۱۳۹۶
۱۰۰۰ تومان
خرید

نام مقاله: ارائه الگوی جدید تخصیص توان در ریزشبکه الکتریکی مجزا از شبکه جهت بهبود بهره وری از منابع تولید پراکنده

تعداد صفحات: 12 صفحه

تاریخ ارسال مقاله :1394/08/05

تاریخ پذیرش مقاله : 1395/05/05

نام نویسنده ی مسئول : مسعود علی اکبر گلکار

نشانی نویسنده ی مسئول : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی