تعیین پارامترهای سیستم های قدرت در حالت گذرا (انگلیسی)

۲۰۰۰ تومان

جزوه کیفیت توان الکتریکی (فارسی)

۲۰۰۰ تومان

کتاب طراحی کنترل مدرن با نرم افزار متلب سیمولینک(انگلیسی)

۲۰۰۰ تومان

کتاب روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک(فارسی)

۱۰۰۰ تومان

کتاب بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت (فارسی)

۱۰۰۰ تومان
0