استفاده از کانورتر جهت متعادل سازی بار در شبکه توزیع فشار ضعیف–p319–1392

۱۲۰۰۰۰ تومان

Lightning Impulse Corona Characteristic of 1000-kV UHV Transmission–P323-2013

۱۲۰۰۰۰ تومان

Design of neural network-based control systems-P24-2013

۱۲۰۰۰۰ تومان

Input-Output Feedback Linearization Control-P21-2013

۱۲۰۰۰۰ تومان

A new control scheme for PID load frequency–P340-شبیه سازی آماده مقاله برق-2013

۱۲۰۰۰۰ تومان

P15-Analysis of 3-Phase Superconducting Fault Current Limiters-شبیه سازی آماده مقاله-2013

۱۲۰۰۰۰ تومان

P7-A new single ended fault location algorithm-شبیه سازی آماده مقاله برق-2013

۱۲۰۰۰۰ تومان

P353-Seamless Transfer Control Strategy for Fuel Cell Uninterruptible Power Supply System-P353–2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان
0