153- توزیع اقتصادی بار میان نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی- خرید شبیه سازی آماده مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P151- ECONOMIC LOAD DISPATCH WITH NEURAL NETWORK—2012-خرید شبیه سازی آماده مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P149- Harmonic Analysis in a Power System with Wind Generation-2006-شبیه سازی آماده مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P148- Circuit Breaker Model using Serially Connected 3 Arc Models for EMTP Simulation-2009- خرید شبیه سازی آماده مقاله برق

۷۰۰۰۰ تومان

P146- Three-Arm AC Automatic Voltage Regulator-2011-خرید شبیه سازی آماده مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P145- Direct Active and Reactive Power Regulation of Grid-Connected DC/AC Converters Using Sliding Mode Control Approach-2011-خرید شبیه سازی آماده مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P144- Differential Evolution Algorithm for Multi-objective Economic Load Dispatch Considering Minimum Emission Costs-2011-شبیه سازی آماده مقاله برق

۷۰۰۰۰ تومان

P141- Unipolar PWM Strategy for Transformerless PV Grid-Connected Converters-2012-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P140- An Optimized Transformerless Photovoltaic Grid-Connected Inverter-2011-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P138- A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch-2011-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P137- Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads-2011-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P136- Digital Control of a Single-Phase UPS Inverter for Robust AC-Voltage Tracking-2005-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P132- Photovoltaic applications for off-grid electrification using novel multi-level inverter technology with energy storage-2012-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P130- On-line Capacitance and Dissipation Factor Monitoring of AC Stator Insulation-2010-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P128- DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts-2012-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

127-طراحي سيستم كنترل نوين DVRبه منظور جبرانسازي انواع كمبود ولتاژ در شبكه توزيع بر اساس روش پيش از خطا—–2007

۷۰۰۰۰ تومان

126- Protection of Microgrids Using Differential Relays-2011-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P124- Multi-Objective Optimal SVC Installation for Power System Loading Margin Improvement-خرید شبیه سازی مقاله

۱۰۰۰۰۰ تومان

P123- Influence of Mode of Operation of the SSSC on the Small Disturbance and Transient Stability of a Radial Power System2005-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان

P121- DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts2012-خرید شبیه سازی مقاله

۷۰۰۰۰ تومان
0