ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

43-Robust LFC in a Smart Grid With Wind Power Penetration by Coordinated V2G Control and Frequency Controller–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

44-Coordinated Control of Distributed Energy Resources and Conventional Power Plants for Frequency Control of Power Systems–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

52-Control of Active And reactive power flow–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

55-A Design Method for Cage Induction Motors With Non-Skewed Rotor Bars–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۶۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

73-A simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multimachine power systems using SSSC device–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۲۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

76-A New Resonant Bidirectional DC–DC Converter Topology–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۱۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

86-Architecture and Control Algorithms for Combating Partial Shading in Photovoltaic-2014-مقالات دارای ترجمه برق

۲۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

89-Long term scheduling for optimal allocation and sizing of DG-2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۵۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

98–2014–Distributed multi-agent scheme for reactive power management with renewable energy-مقالات دارای ترجمه برق

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

100–2014–Improvement of Power System Transient Stability by PV Farm With Fuzzy Gain Scheduling of PID Controller-مقالات دارای ترجمه برق

۱۲۰۰۰ تومان
0