ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

158- An Overcurrent Protection Relay Based on Local Measurements—2013

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

156-Smart Control of UPCQ within Microgrid Energy System-2011

۱۱۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

155- Gbest based Artificial Bee Colony Optimization for Unit Commitment Problem–2013

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

146- Three-Phase Cascaded Delayed Signal Cancellation PLL for Fast Selective Harmonic Detection—2013

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

141- A new robust adaptive fuzzy sliding mode power system stabilizer–2012

۱۲۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

140- OCR-based Chassis-Number Recognition using Artificial Neural Networks—2009

۹۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

138- Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer–2013

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

137-Optimum D-STATCOM Placement Using Firefly Algorithm for Power Quality Enhancement–2013

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

134- Robust Control design of a Hydraulic Actuator using the QFT method–2007

۷۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

ترجمه مقاله 39 استراتژی کنترل برای ادغام سیستم توزیع با سیستم فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی در ریزشبکه DC

۱۴۰۰۰ تومان
0