فایل شبیه سازی "مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM، یک سمت ولتاژ 250 ولت و سمت دیگر ولتاژ 125 ولت"

1-فایل شبیه سازی مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM

۱۰۰۰ تومان

شبیه سازی موتور DC به همراه بهینه سازی ضرایب PID با الگوریتم ژنتیک

۵۰۰۰ تومان

پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 33 باس توزیع

۵۰۰۰ تومان

پخش بار شبکه های شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 9 باس توزیع

۲۰۰۰ تومان
0