ارزیابی تأمین برق BTSبا استفاده از سیستم فتوولتائیک


در حال بارگذاری
۱۰ فروردین ۱۳۹۶
۱۰۰۰ تومان
خرید

 

خرید مقاله ارزیابی تأمین برق BTS با استفاده از سیستم فتوولتائیک

 

تعداد صفحات: 14 صفحه

تابستان 1393

 دوره 17 شماره 2

نشریه انرژي ایران

نویسندگان: فرشاد خاوري، معین شیرازي

 

چکیده:  

این مقاله به امکان سنجی استفاده از سیستم فتوولتائیک در صنعت مخابرات براي تأمین برق مصرفی BTSها  می پردازد. شرکت مخابرات براي افزایش دامنه پوشش تلفن هاي همراه نیازمند نصب BTS در مناطق مختلف است و تأمین برق مصرفی BTS، در مناطق دور از شبکه برق از مشکلات پیش رو در توسعه شبکه مخابراتی است. در این مقاله ابتدا راه هاي تأمین انرژي مورد نیاز BTS معرفی شده و سپس اقلیم آب و هوایی یک منطقه خاص در نظر گرفته شده و بر مبناي آن سیستم فتوولتائیک مورد نیاز با توجه به بار مصرفی BTS طراحی شده است. در ادامه، سیستم طراحی شده در چند سناریوي مختلف توسط نر مافزار HOMER شبیه سازي و از نظر اقتصادي با سایر تأمین کننده هاي انرژي نظیر دیزل ژنراتور و شبکه برق سراسري مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدي: 

سیستم فتوولتائیک، دیزل ژنراتور، شبکه سراسري برق، مطالعه امکان سنجی ،BTS