شبیه سازی آماده مقاله-45- hvdc 12& 6 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭ ﻣﺒﺪﻝ 12 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﻭ 6 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ—-HVDC—1389


در حال بارگذاری
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
۷۰۰۰۰ تومان
خرید

شبیه سازی آماده مقاله

45- hvdc 12& 6 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭ ﻣﺒﺪﻝ 12 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﻭ 6 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ—-HVDC—1389

مقاله فارسی

 

چكيده:

فن آوري انتقال توان توسط خطوط ولتاژ بالاي جريان مستقيم HVDCداراي ويژگي هايي است كه آن را در سيستم هاي انتقال، كاربردي كرده است ومطالعه روي مشخصه هاي هارمونيكي سيستم انتقال HVDCبه منظور تجزيه و تحليل تاثير هارمونيك ها روي شبكه اصلي و تلفات ناشي از آن و عملكرد تاسيسات الكتريكي مهم مي باشد. در اين مقاله بررسي كلي و دلايل منطقي جهت انتخاب فن آوري HVDCو توصيف دو ساختار متداول 6و 12پالسه از آن ارائه شده است. اين مقاله بطور خاص تر به تحليلهاي هارمونيكي اين دو ساختار پرداخته، آنگونه كه با بررسي هارمونيكهاي جرياني و ولتاژي كه به شبكه تزريق ميشود, مقايسه اي را بين دو سيستم مذكور به نمايش گذاشته است. همچنين در اين مقاله به بررسي ريپل جريان لينك DCپرداخته شده است كه در نتيجه آن ميتوان از نظر كيفي نويز صوتي ايجاد شده در مبدل هاي مربوطه را نيز مقايسه كرد. در نهايت با توجه به نتايج بدست آمده در شبيه سازي از طريق نرم افزار مطلب، سيستم HVDCبا مبدل 12پالسه علي رغم هزينه بالاتر, داراي مزاياي قابل توجه جهت پياده سازي آن ميباشد، كه اين مطلب در انتقال توانهاي بالاتر, بيشتر خود را نشان ميدهد.


واژه هاي كليدي:

مشخصه هارمونيك، سيستم انتقال ، HVDCكنترل كننده ،PLLمبدل 12پالسه

45

فایل های موجود که ارائه می شود:

power_hvdc.mdl

pulse12.mdl

Tozihat.docx

مشاهده تمام شبیه سازی های آماده انجام شده با نرم افزار متلب