36- استفاده از کنترل کننده فازي نوع 2براي کنترل سرعت موتور DC–1391- شبیه سازی آماده برق


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۶
۷۰۰۰۰ تومان
خرید
36- استفاده از کنترل کننده فازي نوع 2براي کنترل سرعت موتور DC–1391- شبیه سازی آماده برق
رای دادن به این پست

شبیه سازی آماده مقاله

36- استفاده از کنترل کننده فازي نوع  2براي کنترل سرعت موتور DC–1391

مقاله فارسی

 

چکیده اخیراً سیستم هاي فازي نوع 2به خاطر قابلیت هایشان در مدل کردن نامعینی ها، در بسیاري از فرایند هاي کنترلی به کار می روند. این مقاله کنترل سرعت موتور ( DCاز دو نوع سري و شنت) را با استفاده از کنترل کننده فازي نوع 2ارائه می دهد. براي بررسی دقیق تر نتایج، مواردي مانند ماکزیمم فراجهش، زمان نشست، انتگرال قدر مطلق خطا IAE و انتگرال زمان ضربدر قدر مطلق خطا  ITAE اندازه گیري شده و عملکرد کنترل کننده ارائه شده با همتایش یعنی کنترل کننده فازي نوع 1مقایسه می شود. مقایسه نتایج برتري عملکرد کنترل کننده فازي نوع 2 را نسبت به نوع 1نشان می دهد.


کلید واژه- کنترل فازي، مجموعه هاي فازي نوع2 ،موتور DC 

 

فایل های موجود که ارائه می شود:

LFC_final_type2_edit.mdl

lfc3.fis

مشاهده تمام شبیه سازی های آماده انجام شده با نرم افزار متلب