34- طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازی برای کنترل فرکانس بار درسیستم های قدرت–1391-شبیه سازی آماده برق


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۶
۸۰۰۰۰ تومان
خرید
34- طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازی برای کنترل فرکانس بار درسیستم های قدرت–1391-شبیه سازی آماده برق
رای دادن به این پست

شبیه سازی آماده مقاله

34- طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار درسیستم هاي قدرت—-1391

مقاله فارسی

 

چکیده: روش هاي کنترل هوشمند فرآیند ها مانند کنترل منطق فازيfuzzy logic control موفقیت بزرگی است، به خصوص در محیط تجربی، نیاز چشمگیري به ارزیابی عملکرد آنها در زمان واقعی نسبت به روش هاي کنترل معمولی وجود دارد. چنین ارزیابی هایی، به کنترل فرآیند هوشمندسازي کمک می کند و زمینه کاربرد هاي پیچیده تر آن ها را در جهان واقعی فراهم می سازد. در این مقاله کنترل کننده منطق فازي براي سیستم هاي قدرت با کاربرد هاي خاص طراحی شده و با کنترل کننده هاي متداول مقایسه شده است. این سیستم با استفاده از نرم افزار MATLABشبیه سازي شده است.


کلید واژه – کنترل کننده فازي، کنترل فرکانس بار، سیستم قدرت دو منطقه اي

 

شبیه سازی با متلب 2012b انجام شده است.

فایل های موجود که ارائه می شود:

LFC_final.mdl

without_fuzzylogic.mdl

lfc3.fis

tozihat.docx

مشاهده تمام شبیه سازی های آماده انجام شده با نرم افزار متلب