313-Simulation of Doubly-Fed Induction Generator in a Wind Turbine-2009-شبیه سازی آماده مقاله برق


در حال بارگذاری
۴ فروردین ۱۳۹۶
۶۰۰۰۰ تومان
خرید
313-Simulation of Doubly-Fed Induction Generator in a Wind Turbine-2009-شبیه سازی آماده مقاله برق
رای دادن به این پست

شبیه سازی آماده مقاله برق

313-Simulation of Doubly-Fed Induction Generator in a Wind Turbine-2009

شبیه سازی با متلب 2013a  انجام شده است.

شبیه سازی با نام  DFIG10.slx برای شما ارسال می شود.

مقاله انگلیسی