286-Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter—–2012-شبیه سازی آماده برق با متلب


در حال بارگذاری
۵ فروردین ۱۳۹۶
۹۰۰۰۰ تومان
خرید

شبیه سازی آماده مقاله برق

 

286-Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter—–2012

مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی

 

توضیحات در خصوص کدنویسی

فایل های مربوط به شبیه سازی این مقاله به نام های Figure و Table کاملا مشابه هم هستند با این تفاوت که یکی برای رسم شکل و دیگری برای بدست آوردن جدول می باشد. در فایل  Tableابتدا اطلاعات مربوط به جدول XIV در صفحه 7 مقاله وارد شده است.(خط 4 تا 36 در M.file) سپس برای هر سیستم، اطلاعات جدول مربوط به حالت های خطایی که ممکن است برای آن سیستم رخ دهد وارد شده است. سپس با استفاده از روابط 8 و 9 مقاله ( صفحه 3 مقاله) مقادیر λtotal و Utotal محاسبه شده است. سپس همین مقادیر برای حالتی که FCL در سیستم موجود باشد محاسبه شده است. این روند برای تمامی 5 سیستم تکرار گردیده است.