153- توزیع اقتصادی بار میان نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی- خرید شبیه سازی آماده مقاله


در حال بارگذاری
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
۷۰۰۰۰ تومان
خرید
153- توزیع اقتصادی بار میان نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی- خرید شبیه سازی آماده مقاله
رای دادن به این پست

خرید شبیه سازی آماده مقاله

153- توزیع اقتصادی بار میان نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی

 

مقاله فارسی

انجام شده با نرم افزار متلب