151- Self Adaptive Firefly Algorithm for Economic Load Dispatch—2017


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۶
۱۷۰۰۰ تومان
خرید

151- Self Adaptive Firefly Algorithm for Economic Load Dispatch—2017

الگوریتم کرم شب تاب خود تطبیق برای پخش بار اقتصادی