136- Optimal location of FACTS device using Meta Heuristic Search Algorithm–2015


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۶
۱۵۰۰۰ تومان
خرید

136- Optimal location of FACTS device using Meta Heuristic Search Algorithm–2015

جایابی بهینه دستگاه های FACTS با استفاده از الگوریتم جستجو اکتشافی متا