پخش بار شبکه های شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 9 باس توزیع


در حال بارگذاری
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲۰۰۰ تومان
خرید

پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)

سیستم تحت بررسی شبکه 9 باس توزیع

 

نتایج:

Vbus =

1.0000 + 0.0000i

0.8517 – 0.0362i

0.8498 – 0.0367i

0.9208 – 0.0210i

0.9043 – 0.0209i

0.8301 – 0.0387i

0.9388 – 0.0155i

0.8785 – 0.0307i

0.9510 – 0.0135i

0.9440 – 0.0153i

IB =

1.4206 – 1.1642i

0.0364 – 0.0298i

0.8300 – 0.6532i

2.1438 – 1.8443i

1.4152 – 1.1695i

1.1096 – 0.8930i

1.0583 – 0.8532i

0.7260 – 0.5603i

1.3234 – 1.0267i

>>