پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 33 باس توزیع


در حال بارگذاری
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۰۰۰ تومان
خرید

پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)

سیستم تحت بررسی شبکه 33 باس توزیع

نتایج:

ans =

Send_Bus Recieve_Bus Voltage angle Branch_Loss

________ ___________ _______ _________ ___________

0 1 1 0 0 

1 2 0.99703 0.014481 12.24 

2 3 0.98294 0.096042 51.791 

3 4 0.97546 0.16165 19.9 

4 5 0.96806 0.22829 18.699 

5 6 0.94966 0.13385 38.249 

6 7 0.94617 -0.096474 1.9145 

7 8 0.94133 -0.060403 4.838 

8 9 0.93506 -0.13348 4.1805 

9 10 0.92924 -0.19601 3.5609 

10 11 0.92838 -0.18876 0.5537 

11 12 0.92688 -0.17727 0.88113 

12 13 0.92077 -0.26859 2.6662 

13 14 0.9185 -0.34727 0.72916 

14 15 0.91709 -0.38495 0.35697 

15 16 0.91572 -0.4082 0.28147 

16 17 0.9137 -0.48547 0.25163 

17 18 0.91309 -0.49506 0.053136 

2 19 0.9965 0.0036509 0.043456 

19 20 0.99293 -0.063328 0.83218 

20 21 0.99222 -0.082686 0.10076 

21 22 0.99158 -0.10303 0.043634 

3 23 0.97935 0.06508 3.1816 

23 24 0.97268 -0.023654 5.1437 

24 25 0.96936 -0.067355 1.2875 

6 26 0.94773 0.17331 2.4615 

26 27 0.94517 0.22946 3.329 

27 28 0.93373 0.31241 11.301 

28 29 0.92551 0.39031 7.8333 

29 30 0.92195 0.49559 3.8957 

30 31 0.91779 0.41118 1.5936 

31 32 0.91687 0.38813 0.2132 

32 33 0.91659 0.38041 0.013169

———————————————————————-

Total Active Power loss : 202.42 KW

>>