اولویت بندی برنامه های وزارت نیرو در راستای ارتقای بهره وری در صنعت برق با رویکرد تئوری مطلوبیت چند شاخصه


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
۱۰۰۰ تومان
خرید

خرید مقاله: اولویت بندی برنامه های وزارت نیرو در راستای ارتقای بهره وری در صنعت برق با رویکرد تئوری مطلوبیت چند شاخصه (MAUT)

تعداد صفحات : 9 صفحه

سال : 1391

مجله علمي و پژوهشي كيفيت و بهره وري در صنعت برق ايران – سال اول- شماره اول

نویسندگان: مسعود خلیلی، مصطفی صفدری رنجبر

 

واژگان کلیدی: 

بهره وری، صنعت برق، وزارت نیرو، تئوری مطلوبیت چتد شاخصه