شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

 

 

P21--Input-Output Feedback Linearization Control for IPMSM using Maximum Torque Per Ampere Strategy

لینک دانلود مقاله

 

P22--Control strategy for distributed integration of photovoltaic in DC micro-grids

لینک دانلود مقاله

 

P23--A Two-Phase Interleaved Power Factor Correction Boost Converter With a Variation-Tolerant Phase Shifting Technique

لینک دانلود مقاله

 

P24--Design of neural network-based control systems for active steering system

لینک دانلود مقاله

 

P25--Development of a new derivative-based algorithm to detect current transformer saturation

لینک دانلود مقاله

 

P26--Direct Power Control of Active Filters With Averaged Switching Frequency Regulation

لینک دانلود مقاله

 

P27--A New Method for Fault Detection during Power Swing in Distance Protection

لینک دانلود مقاله

 

P28--Dynamic economic dispatch for wind-thermal  bi-population  differential evolution

لینک دانلود مقاله

 

P29--Dynamic Modeling and Performance Analysis of Grid Connected PMSG based Variable Speed Wind Turbines With Simple Power Conditioning System

لینک دانلود مقاله

 

P30--Dynamic Stability Enhancement using Genetic Algorithm Power System Stabilizer

لینک دانلود مقاله

 

P31--Elimination of harmonics in multilevel inverters with non-equal dc sources using PSO

لینک دانلود مقاله

 

P32--Experimental investigation on the performance of an autonomous wind energy conversion system

لینک دانلود مقاله

 

P33--Explicit Model-Predictive Control of a PWM Inverter With an LCL Filter

لینک دانلود مقاله

 

P34--

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت

لینک دانلود مقاله

 

P35--FLC-Based DTC Scheme to Improve the Dynamic Performance of an IM Drive

لینک دانلود مقاله

 

P36--

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزي ﻧﻮع 2 ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر DC 

لینک دانلود مقاله

 

P37--DC-bus power quality for aircraft power systems during generator fault conditions

لینک دانلود مقاله

 

P38--Application of Synchronous Static Series Compensator (SSSC) on Enhancement of Voltage Stability and Power Oscillation Damping

لینک دانلود مقاله

 

P39--A Comparative Analysis of PMSG Drives Based on Vector Control and Direct Control Techniques for Wind Turbine Applications

لینک دانلود مقاله

 

P40--A Five-Phase Two-Machine Vector Controlled Induction Motor Drive Supplied from a Single Inverter

لینک دانلود مقاله

 

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir