قسمت دوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت — آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای:

 

قسمت دوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت — آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای:

1-معرفی بلوک های اصلی که در شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت استفاده می شود.

2-آشنایی با کتابخانه Simulink و بصورت اختصاصی زیر مجموعه آن Commonly used blocks

3-آموزش بلوک Bus creator

4- آموزش بلوک Bus Selector

5- آموزش بلوک constant

6- آموزش بلوک Data Type convertion

7- آموزش بلوک Delay

8-آموزش بلوک Demux

9-آموزش بلوک Discrete-Time Integrator

10-آموزش بلوک Gain

11- آموزش بلوک Ground

12- آموزش بلوک In1

13- آموزش بلوک Integrator

14- آموزش بلوک Logical Operator

15- آموزش بلوک Mux

16- آموزش بلوک out1

17- آموزش بلوک Product

18- آموزش بلوک Relational Operator

19- آموزش بلوک saturation

20- آموزش کامل بلوک Scope

21- آموزش بلوک Subsystem

22- آموزش بلوک Sum

23- آموزش بلوک Switch

24- آموزش بلوک Terminator

25- آموزش بلوک Vector Concatenate

تهیه فایل شبیه سازی قسمت دوم

obtain
۲۲ تیر ۱۳۹۶
122 بازدید