دانلود مقالات فارسی برق

دانلود مقالات فارسی برق
رای دادن به این پست

دانلود مقالات فارسی برق

 

1-ارزیابی تأمین برق  BTS با استفاده از سیستم فتوولتائیک-1393

دانلود مقاله فارسی

2-ارائه الگوی جدید تخصیص توان در ریزشبکه الکتریکی مجزا از شبکه جهت بهبود بهره وری از منابع تولید پراکنده-1395

دانلود مقاله فارسی

3-اولویت بندی برنامه های وزارت نیرو در راستای ارتقای بهره وری در صنعت برق با رویکرد تئوری مطلوبیت چند شاخصه (MAUT) – 1391

دانلود مقاله فارسی

4-مکان یابی تخلیه جزئی با استفاده از مدل مشروح ترانسفورماتورها به کمک شبکه عصبی FAM و بیزین-1391

5-ارائه مدل جديد برای قیمت دهي مصرف كننده با در نظر گرفتن نقش آن در مد يريت بار و تاثیر آن بر بهره برداری از ريزشبكه ها-1391

6-مدلسازی و شبيه سازی اينورتر هيبريد با منابع انرژی تجديد پذير سلول خورشيدی و توربين بادی مجهز به الگوريتم  MPPT بهبود يافته-1391

7-پيش بيني و تحليل نرخ خطای ناشي از رشد درختان در خطوط هوايي توزيع الكتريكي با استفاده از شبكه عصبي و تحليل عاملي-1391

8-بررسي اثر متغيرهای كيفي در پيش بينی هزينه تكميل پروژه-1391

9-برنامه ريزی و توزيع توان راكتيو با روش چند هدفه آشوبناك HBMO مبتني بر معيار پارتو و منطق فازی-1391

10-مدلسازی ديناميك سرمايه گذاری در توسعه توليد با در نظر گرفتن پاسخگويي بار-1391

11-پردازش همزمان خطاهای اندازه گيری و پارامتری در تخمين حالت دینامیکی-1391

12-اندازه گيری رشد بهره وری شركت های برق منطقه ای با در نظر گرفتن شرايط تحريم و سياستگذاری های مربوطه-1392

13-کنترل ولتاژ و فركانس در يك ميكروشبكه ی  AC/DC مستقل-1392

14-ارايه يك مدل تركيبی در پيش بيني بار در بازار برق تجديدساختار يافته-1392

15-توسعه يك سيستم خبره جديد برای كنترل آماری فرايند در صنايع توليدی-1392

16-سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق-1392

17-تأثیر تشکیل بازار برق ایران بر نیروگاه کارایی های برق-1392

18-عوامل موثر بر رضايت شغلی سازمان های پروژه محور مطالعه موردی پژوهشگاه نيرو-1392

19-کنترل فازی جذب بیشینه توان در توربین های بادی مغناطیس دائم مجهز به مبدل ماتریسی غیر مستقیم-1392

20-یك روش جديد شناسايی نوسان توان برای استفاده در رله ديستانس با استفاده از داده های PMU-1392

21-شناسایی و تعیین الویت دار فنون اثر بخش کاربرد در چارچوب آماری نظام مدیریت کیفیت در سازمان صنایع دفاع-1392

22-کنترل یک فرآیند هیبریدی فتوولتائیک/باتری با استفاده از کنترل مد لغزشی-1392

23-برنامه ریزی دینامیکی شبکه های توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی ترکیبی-1392

24-تجزیه و تحلیل بازار بورس برق و ارائه راهکارهایی براي توسعه این بازار در ایران-1392

25-ارزيابي اقتصادی پاسخگويي بار در حضور مقادير بالای انرژی باد در سيستم قدرت-1392

26-مدلسازی احتمالاتی ميزان كاهش عمر ترانسفورماتورهای توزيع با در نظر گرفتن نفوذ خودروهای اتصال الكتريكی هايبريدی-1393

27-عوامل محيطي موثر بر توسعه كارآفر ينی تكنولوژك در صنعت برق-1393

28-برنامه ريزی توسعه توليد با در نظر گرفتن سرمايه گذاری در برنامه های افزايش بازدهی انرژی-1393

29-استراتژی نوين پيشنهاددهي واحدهای بادی و تلمبه ذخيره ای بر مبنای روش بهينه سازی مقاوم-1393

30-بررسي اثر بهره برداری بدون اپراتور از پستهای فوق توزيع و انتقال بر قابليت اطمینان پست-1393

31-تحليل رياضي هارمونيك های خروجی يك اينورتر منبع ولتاژ با در نظر گرفتن عدم تقارن در كليد زني مبدل-1393

32-ارزیابی اقتصادی هاب انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها-1393

33-بررسی جامعه شناختی تاثیر نگرش ها بر مصرف انرژی-1393

34-برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در پارکینگ بر اساس بار پیش بینی شده در محیط حساس به قیمت شبکه های هوشمند-1393

35-بهره برداری از شبکه های توزیع فعال با قابلیت جزیره ای شدن در حضور منابع تولید پراکنده تجدیدذیر، ذخیره سازها و خودروهای برقی-1393

36-ارائه یک موتور پیش بینی مبتنی بر ترکیب اطلاعات جهت پیش بینی قیمت در بازارهای برق -1393

37-بهسازی مصرف انرژی الکتریکی: چالش ها و راهکارها-1391

38-كاهش هزينه های قابليت اطمينان در بازار ظرفيت با بكارگيری منابع مبتنی بر مديريت مصرف – 1393

39-معرفی یک مدل جدید خود برنامه ریزی استوار برای تولید کنندگان قیمت پذیر برق-1393

40-مدلی جديد برای تامين انرژی شرکت توزيع برق در محيط رقابتی مبتنی بر ريسک-1394

41-تاثیر فرآیندهای ورود تجهیز در قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق-1394

42-طراحی مدیریت انرژی  هوشمند در ساختمان با انرژی صفر با حضور منابع تجدید پذیر و خودروهای برقی متصل به شبکه-1394

43-بررسی فنی اقتصادی تولید برق از گاز همراه-1394

44-تعیین پتانسیل اعمال سیاستهای مدیریت مصرف با در نظر گرفتن سطح درآمد خانوار و سطح رفاه طلبی مشترکین- 1394

45-الگوی جدید تصحیح لغزش فاز به منظور تخمین پارامترهای مدار معادل در سیستمهای قدرت با استفاده از اندازه گیریهای فازوری-1394

46-بهينه سازی مسأله   SCUCبا استفاده از الگوريتم  PSO باينری در نیروگاه حرارتی/خورشیدی-1393

47-بهبود کیفیت ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع نیروی برق ایران با رویکرد تحلیل پوششی تصادفی غیر پارامتریک داده ها (StoNED) – 1394

48- مکان یابی و تعیین محدوده ی پارکینگ خودروهای الکتریکی با هدف بهبود قابلیت اطمینان شبکه و با در نظر گرفتن کاهش مسافت پیموده شده توسط خودروها-1394

49-ارزیابی و تجزیه کارایی فنی شرکتهای برق منطقه ای ایران با رویکرد سه مرحله ای تحلیل پوششی داده ها-1394

50-تحلیل، طراحی و شبیه سازی یک مبدل  dc/dc کاهنده با کلید زنی تحت ولتاژ و جریان صفر -1394

51-تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی-1384

52-جایابی بهينه سکسيونر جهت بهبود شاخصهای قابليت اطمينان شبکه توزیع با حضور منابع توليد پراکنده -1394

53-تعیین ظرفیت و ضریب توان بهینه منابع موجود تولید پراکنده ((DGهمزمان با مکانیابی کلیدهاي سکسیونر در شبکه هاي توزیع-1391