شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

 

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

 

 

 

آدرس کنفرانس:  /http://aebsconf.ir/fa

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir