شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

 

سرفصل های دروس ارائه شده در کارشناسی ارشد برق قدرت

 

عنوان درس: تئوری جامع ماشينهای الکتريکی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ماشين 3

سرفصل ها:

 • ·         تبدیلات خطی در ماشینهای الکتریکی
 • ·         ترانسفورماتورهای دو و سه سیم­پیچه
 • ·         ماشینهای DC (DC commutator machines)
 • ·         Metadyne and Amplidyne
 • ·         بلوک دیاگرام ماشینهای الکتریکی و تبدیلات دومحوری
 • ·         ماشینهای سنکرون قطب صاف (Round-Pole Synchronous Machine)
 • ·         ماشینهای سنکرون قطب برجسته (Salient -Pole Synchronous Machine)
 • ·         دینامیک ماشینهای سنکرون
 • ·         مدلسازی سیم­پیچ­های دمپر در ماشینهای سنکرون
 • ·         راکتانسها و ثابت­زمانی­ها در ماشینهای سنکرون
 • ·         جریانهای اتصال کوتاه و مولفه­های متقارن
 • ·         اندوکتانس­های مولفه­های صفر و منفی در ماشینهای سنکرون
 • ·         موتورهای سنکرون مغناطیس دائم و موتورهای القایی
 • ·         آزمایشات و تستهای تخمین اندوکتانسهای ماشین
 • ·         سیستم­های کنترل سرعت موتورهای القایی و DC
 • ·         پروژه درسی


 

عنوان درس: الكترونيك قدرت1

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: الكترونيك صنعتي

 

سرفصل ها:

 • ·         يادآوري از درس الكترونيك صنعتي و بررسي مسائل تكميلي
 • ·         ترانسفورماتورهاي تغذيه كننده مبدلهاي جريان
 • ·         عكس العمل مبدلهاي جريان بر شبكه هاي تغذيه كننده آنها
 • ·         مبدلهاي جريان دو طرفه در سيستم H.V.D.C
 • ·         مبدلهاي فركانس Cycloconverter
 • ·         كاربرد مبدلها در صنايع


 

عنوان درس: ديناميك سيستمهاي قدرت الكتريكي

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: بررسي سيستمهاي قدرت 2

سرفصل ها:

 • ·         مقدمه-تعاريف-مسائل جاريه ديناميكي-مسائل عادي در كنترل.
 • ·         مدل عناصر اصلي سيستم براي بررسي ديناميكي: مدل ماشين سنكرون، مدل درجه پايين، مدل درجه بالا-مدل مدار تحريك و تنظيم كننده ولتاژ-مدل گاورنر-مدل توربين آبي، توربين بخار، توربين گازي-مدل نيروگاه اتمي.
 • ·         شبيه سازي ديناميكي سيستم: انواع شبيه سازي­ها
 • ·         نوسانات با فركانس پايين و كنترل هاي اضافي: مدل سيستم قدرت براي بررسي نوسانات با فركانس پايين-روشهاي بهبود دمپينگ سيستم توسط كنترلهاي اضافي در مدار تحريك روشهاي بهبود دمپينگ سيستم توسط كنترل گاورنر.
 • ·         روشهاي كنترل خطي بهينه براي پايداري سيستم قدرت الكتريكي: اصول كنترل خطي بهينه، حل معادله ماتريسي ريكاتي-كاربرد مقادير ويژه در طراحي كنترل كننده هاي خطي بهينه.
 • ·         نوسانات زير سنكرون: مدل الكتريكي مكانيكي براي بررسي پديده نوسانات زير سنكرون- بررسي كنترل مدار تحريك- بررسي كنترل خطي بهينه براي نوسانات زير سنكرون.
 • ·         مدل معادلات ديناميكي سيستم قدرت الكتريكي در خارج از حوزه بررسي.معادل بر پايه مقادير ويژه-معادل بر پايه همپايي-معادل بر پايه اغتشاشات اتفاقي-معادل با استفاده از اندازه گيري و روشهاي احتمالي.
 • ·         روش مستقيم لياپانوف و كاربرد آن.
 • ·         موضوعات روز در كنترل ديناميكي

 

عنوان درس: بهره برداري از سيستم قدرت پيشرفته

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: بررسي سيستمهاي قدرت 2

سرفصل ها:

 • ·         در مدار قرار گرفتن نيروگاهها unit commitment
 • ·         پخش بار اقتصادي Economic Dispatch با در نظر گرفتن تلفات خطوط انتقال
 • ·         نيروگاههاي آبي و بررسي آن درپخش بار اقتصادي
 • ·         تبادل اقتصادي انرژي بين سيستمهاي به هم پيوسته
 • ·         روشهاي پيشرفته و سريع پخش بار
 • ·         تخمين حالت استاتيك
 • ·         نظارت سيستم هاي قدرت
 • ·         بررسي حساسيت سيستم هاي قدرت
 • ·         بررسي حالتهاي اضطراري


 

نام درس: حفاظت پيشرفته سيستمهاي قدرت

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز درس: حفاظت سيستم های قدرت

 

سرفصل ها:

 • ·         مقدمه و سابقه حفاظت، کنترل و اندازه گیری در سیستم های قدرت
 • ·         مقایسه حفاظت کلاسیک با حفاظت پیشرفته
 • ·         شناخت سخت افزار تجهیزات حفاظتی، کنترلی و اندازه گیری جدید
 • ·         محاسبات فازوری در تجهیزات جدید حفاظت، کنترل و اندازه گیری
 • ·         بررسی روش های مختلف استخراج فازورهای ولتاژ و جريان در رله های دیجیتالی
 • ·         روش های تخمین فرکانس در تجهیزات جدید حفاظت، کنترل و اندازه گیری
 • ·         آشنائي با مباني آلگوریتم های مختلف حفاظتی مورد استفاده در تجهیزات جدید
 • ·         بررسی الگوریتم های پیشرفته رله های دیستانس دیجیتالی
 • ·         روش های مختلف مکان یابی خطا در رله ها و تجهیزات حفاظتی جدید
 • ·         بررسی الگوریتم های پیشرفته رله های دیفرانسیل دیجیتالی
 • ·         نحوه تست و کالیبره نمودن تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری جدید
 • ·         نحوه مدل سازی و شبیه سازی تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری جدید
 • ·         اتوماسیون پستهای جدید
 • ·         پیشرفت های اخیر در زمینه حفاظت، کنترل و اندازه گیری در سیستم های قدرت
 • ·         روش های پیشرفته استفاده از سیگنال های مخابراتی در رله های دیستانس
 • ·         حفاظت شبكه هاي مجهز به منابع توليد پراكنده

 

 


 

عنوان درس: قابليت اعتماد در سيستمهاي قدرت

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: بهره برداري از سيستمهاي قدرت

 

سرفصل ها:

 • ·         قابل اعتماد بودن اجزاء يك سيستم
 • ·         قابل اعتماد بودن سيستمها
 • ·         قابل اعتماد بودن ظرفيت استاتيك
 • ·         قابل اعتماد بودن ظرفيت گردشي
 • ·         قابل اعتماد بودن خطوط انتقال
 • ·         قابل اعتماد بودن سيستمهاي توزيع
 • ·         قابل اعتماد بودن سيستمهاي به هم پيوسته


 

عنوان درس: برنامه ريزي در سيستمهاي قدرت

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز:

 

سرفصل ها:

 • ·         پيش بيني بار و انرژي با روشهاي پيشرفته
 • ·         برنامه ريزي با توجه به قابل اطمينان سيستمهاي توليد
 • ·         بررسي هزينه سيستمهاي توليدو برنامه ريزي با توجه به آن
 • ·         برنامه ريزي با توجه به قابليت اطمينان سيستمهاي انتقال
 • ·         طراحي اتوماتيك گسترش سيستمهاي انتقال
 • ·         مباحث پيشرفته در برنامه ريزي


 

عنوان درس: انرژي هاي تجديد پذير و سيستمهاي توليد پراكنده

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز:

 

سرفصل ها:

وضعيت انرژي درجهان- ميزان مصرف انرژي در حال وآينده- منابع كنوني انرژي و ميزان بهره برداري-ذخايرانرژي-توزيع انرژي انرژي خورشيدي -انرژي باد انرژي گداخت و شكافت، زيست توده، زمين گرمائي، امواج و...  طرق بهره برداري، بررسي اقتصادي، وضعيت در ايران و جهان.

سيستمهاي توليد پراكنده، تعاريف، اجزاء(منابع) توليد پراكنده، كاربردها (بصورت مستقل و متصل به شبكه) وبررسي تاثير اين منابع بربهره برداري شبكه


 

عنوان درس: تجديد ساختاردر سيستمهاي قدرت

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: بهره برداري از سيستم هاي قدرت

 

سرفصل ها:

 • · آشنايي با ساختار سنتي، مزايا و معايب سيستم سنتي
 • · آشنايي با مفاهيم كلي تجديدساختار در صنعت برق و بررسي اينكه در چه شرايطي تجديدساختار صنعت برق از نظر اقتصادي، اجتماعي و مديريتي به صرفه مي باشد، مزايا و مشكلات احتمالي، مثال هايي از كشورهاي موفق و ناموفق در زمينه تجديدساختار و دلايل موفقيت و عدم موفقيت
 • · آشنايي با مدل هاي مختلف تجديدساختارصنعت برق ومقايسه آنها با يكديگر، مدل انحصار دولتي، مدل آژانس خريد، مدل هاي رقابت عمده فروشي و خرده فروشي
 • · معرفي انواع بازار هاي موجود در تبادل انرژي الكتريكي( از جمله بازار برق، بازار انرژي ها كمكي، بازار ظرفيت خطوط انتقال و قراردادهاي دو طرفه)
 • · آشنايي با رزرو چرخان(Spinning Reserve)، توان راكتيو(كنترل ولتاژ)، كنترل توليد(AGC) وكنترل بار- فركانس و نحوه مديريت اين سرويس ها در محيط تجديدساختار يافته
 • · آشنايي با شركت مديريت شبكه(Independent System Opeator) و وظايف آن در اداره و مديريت شبكه برق تجديدساختار يافته
 • · آشنايي با معاونت بازار برق (Market Operator) و وظايف آن در اداره، مديريت، هماهنگي و تسويه بازار هاي انرژي تحت نظارتش

 

 

 • ·         آشنايي با قوانين بازار برق در اداره و مديريت بازارهاي انرژي، خدمات جانبي (Ancillary Services)، قراردادهاي دو طرفه انرژي و تخصيص ظرفيت خطوط انتقال (Finanacial Transmission Rights) به بازيگران بازار

معرفي بازار برق ايران، عوامل و انگيزه هاي راه اندازي بازار برق در ايران، تشريح مدل بازار برق ايران


 

عنوان درس: فرآيندهاي اتفاقي

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: تئوري آمار و احتمال

سرفصل:

 • ·                    اصول كلي آمار و احتمال
 • ·                    استقلال و آزمايش برنولي
 • ·                    متغيرهاي تصادفي
 • ·                    متغيرهاي تصادفي دو جمله اي
 • ·                    ساخت تابع از متغييرهاي تصادفي
 • ·                    مقدار ميانگين، واريانس، ممان و تابع مشخصه
 • ·                    دو متغيير تصادفي
 • ·                    ساخت يك تابع از دو متغيير تصادفي
 • ·                    ساخت دو تابع از دو متغيير تصادفي
 • ·                    ممان ها و توابع مشخصه توام
 • ·                    تابع چگالي احتمال و ممان مشروط
 • ·                    اصول حاكم بر تخمين پارامتر
 • ·                    بررسي قانون ضعيف و قوي براي احتمال
 • ·                    مقدمه اي بر فرآيندهاي تصادفي
 • ·                    فرآيندهاي پواسن
 • ·                    نخمين بر اساس معيار ميانگين مجذور
 • ·                    طيف توان
 • ·                    بررسي فرآيندهاي آماري سري
 • ·                    بررسي فرآيندهاي آماري خاص

 


 

عنوان درس: تكنولوژي و مباحث پيشرفته فشار قوي و عايقها

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: اصول مهندسي فشارقوي

سرفصل ها

 • تقسيم بندي سيستمهاي فشارقوي (انتقال و توزيع) و تعاريف مربوطه
 • ساختار انواع مقره و ایزولاتورها و كاربرد آنها در سيستمهاي قدرت
 • بوشينگها و سركابلها، توزیع ولتاژ و كنترل ميدان در آنها (در شرايط استاتيك و گذرا)
 • تجهيزات فشارقوي و روشهاي كنترل ميدان الكتريكي در طراحي تجهيزات با استفاده از نرم افزارها
 • ساختار انواع خازنهای فشارقوی و كاربردهاي آنها در سيستمهاي فشارقوي
 • تجزيه و تحليل ميدان در تجهيزات فشارقوي و روشهاي برآورد و تخمين ماكزيمم مقدار ميدان در آنها
 • بررسي پديده تخليه الكتريكي و چگونگي پيشروي آن در فرم قوس الكتريكي در عايقهاي آلوده
 • پديده اضافه ولتاژهاي گذرا در خطوط انتقال و ترانسفورماتورهای قدرت، توزيع پتانسيل آنها، رفتار برقگير و كنترل اضافه ولتاژهاي گذرا
 • تشريح كيفي و محاسبه كمي حالت گذرا در سيم پيچي ترانسفورماتور بر اثر ولتاژ ضربه
 • ميدا هاي الكتريكي بين حلقه ها و سيم پيچي هاي ترانسفورماتور و ماشين هاي الكتريكي فشار قوي
 • انواع تاپ چنجر:طرز كار، محل استفاده و استاندارد هاي مربوط به آن.
 • بازديد از كارخانه هاي مقره سازي، كابلسازي، و خازنهاي فشارقوي

 


 

نام درس: حسابگري زيستي

 

تعداد واحد: 3

پيش نياز: ندارد

 

سرفصل مطالب:

1-      مباحث الگوريتمي مرتبط، تئوري گراف، درخت پوشا، كوتاهترين مسير، رنگ كردن نقشه

2-     مباني شبيه سازي سيستمها

3-    الگوريتمهاي صعود از تپه و سرد كردن فلزات

4-    رايانش نرم، مباني تئوري

5-    منطق فازي، كنترل فازي، روشهاي استنتاج و غير فازي سازي

6-     شبكه هاي عصبي، ساختارهاي مختلف و روشهاي يادگيري

7-    الگوريتمهاي تكاملي، محاسبات DNA، الگوريتمهاي ژنتيك، برنامه ريزي ژنتيك، برنامه نويسي تكاملي

8-    هوشمندي گروهي، كلوني مورچه ها، PSO، بهينه سازي بر مبناي رفتار زنبورها

9-     شيوه هاي كنترل الهام زيستي، معماريهاي كنترل، كنترل حركت، يادگيري، تقليد

10-  اتوماتاهاي سلولي

11-  انواع يادگيري، با معلم و بدون معلم

12- مباحث الهام زيستي در رباتيك، كنترلرحركت، سنسورها و عملگرها

13-تحمل پذيري خطاي الهام زيستي در سيستمها

14- محاسبات مبتني بر سيستم ايمني (Immune computing)

 

 نام درس: شبکه هاي عصبي

 

تعداد واحد: 3

پيش نياز: ندارد

 

1-      مقدمه اي بر سيستمهاي عصبي طبيعي و مصنوعي

2-     معرفي ساختار نرونهاي استاتيکي

3-    معرفي ساختارهاي عصبي با مربي و بدون مربي و قواعد يادگيري مختلف

4-    ساختارهاي مختلف شبکه هاي عصبي، کلاسه بندي، پرسپترون، پس انتشار خطا، گروسبرگ،Counter Propagation

5-    شبکه هاي عصبي ديناميکي مبتني بر نرونهاي استاتيکي

6-     شبکه عصبي هاپفيلد

7-    Associative Memory and Bidirectional Associative Memory

8-    Adaptive Resonance Theory

9-     Tapped Delay Neural Network

10-  شبکه هاي عصبي ديناميکي مبتني بر نرونهاي ديناميکي

11-  Adaptive Time Delay Neural Network

12- Filtered Neural Network

13-Elamnn Neural Network

14- کاربردهاي شبکه هاي عصبي در شناسائي و کنترل سيستمهاي غير خطي


 نام درس: سيستم‌هاي كنترل مقاوم

 

تعداد واحد: 3

پيش نياز: ندارد

هدف: در اين درس مفهوم نايقيني و انواع آن مورد بررسي قرار مي گيرد. عملكرد پايداري سيستمهاي كنترل با حضور عدم قطعيت تحليل شده و كنترل كننده هاي مناسب براي اين سيستمها طراحي مي گردند. بهينه بودن كنترلر طراحي شده در قالب سيستمهاي كنترل بهينه H2 و H∞ مورد بررسي قرار مي گيرد. از نظر كلي، در اين درس سعي مي شود كه مفاهيم مربوط به عملكرد و كنترل سيستمها در كنترل كلاسيك با روشهاي كنترل مدرن تلفيق گردد.

 

سرفصل مطالب:

1-      معرفي، تاريخچه، مقادير تکين, حساسيت, پايداري داخلي, مساله پايداري مقاوم, بررسي و بهبود عملکرد سيستم

2-     سيگنالها و سيستمها، فضاهاي خطي, نرم سيگنال, نرم سيستم, محاسبه نرم‌هاي 2 و بي‌نهايت, بعد يک سيستم, روابط ورودي-خروجي

3-    عدمقطعيت و مقاوم بودن، عدمقطعيت فرايند, انواع عدمقطعيت, پايداري مقاوم و عملکرد مقاوم

4-    پايدارسازي، پارامتريکردن کنترلکننده, عاملبندي, خواص مجانبي, پايدارسازي قوي

5-    شکلدهي حلقه، محدوديتهاي طراحي, روشهاي شکلدهي

6-     کنترل LQG و H2، در افق محدود و افق نامحدود, فيلتر کالمن, فيدبک انداره‌گيري

7-    طراحي کنترلکننده H∞ در افق محدود و افق نامحدود

8-    طراحي- µ، مقادير تکين ساخت‌يافته, تحليل- µ, طراحي- µ

 

 

نام درس: "كنترل بهينه"

 

1-      معرفي سيستم‌هاي كنترل بهينه، مقدمات رياضي (مشتق‌گيري برداري و ...)

2-     بهينه‌سازي پارامتريك، مسائل بهينه‌سازي با محدوديت تساوي و غير تساوي، شرايط K.T.، مسأله حداقل مربعات و كاربردهاي آن

3-    حساب تغييرات، اصول اساسي بهينه‌سازي ديناميكي، تابعك از يك تابع و چند تابع (حالت برداري)، اكستريمال تكه‌اي مشتق‌پذير، بهينه‌سازي تابعك در حضور محدويت.

4-     تعريف مسأله كنترل بهينه، شرايط لازم بهينگي، مسأله تنظيم‌كننده‌هاي خطي، مسأله LQR بهينه

5-     دنبال‌كننده‌های بهينه  (مسأله LQT) در حالت زمان-محدود و زمان-نامحدود، پايداري سيستم‌هاي LQR، تعبيرات حوزه فركانس.

6-     سيستم‌هاي كنترل بهينه زمان-گسسته، حساب تغييرات در سيستم‌هاي زمان گسسته، مسأله LQR و LQT زمان-گسسته، تعبيرات حوزه فركانس.

7-     اصل حداقل Pontryagin ، اصل بهينگي و كاربرد آن.

8-    سيستم‌هاي كنترل بهينه با محدوديت ناتساوي، مسأله حداقل زمان، مسأله حداقل سوخت و مسأله حداقل انرژي

9-     برنامه‌ريزي پويا، درون‌يابي، معادلهHamilton-Jacobi  و حل مسائل كنترل بهينه با آن

10-   مقدمه‌اي بر رويت‌كننده‌هاي بهينه و فيلتر كالمن

 

1-      Optimal Control Theory; By: Kirk.

2-      Applied Optimal Control; By: Bryson & Hou

3-      Optimal Control Systems; By: Naidu

4-      Applied Linear Optimal Control Examples and Algorithms; By: Bryson

5-      The Calculus of Variations and Optimal Control; By: Leitman.

 

اضافه کردن نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir